Skip to main content

Voorwaarden

Onderdelen
Naast originele onderdelen maken wij ook gebruik van alternatieve vervangende onderdelen. Het kan zijn dat de alternatieve onderdelen nieuw besteld zijn of uit gebruikte apparaten komen. Deze onderdelen zijn uitgebreid getest 0p functionaliteit.

Garantie
Op alle onderdelen en reparaties geldt een garantie periode van drie maanden. De garantie van de fabrikant komt te vervallen wanneer TadaTel Telecom & ICT de apparaten opent en repareert. Een terugkerende klacht is niet per definitie eenzelfde technisch defect. De garantie geldt niet wanneer de klachten m.b.t. een uitgevoerde reparatie komen door:- Eerdere waterschade;- Softwarematige toepassingen (zoals jailbreaken∙);- Externe omstandigheden (vallen, waterinloop, blikseminslag, etc)- Omdat u zelf heeft geprobeerd de klachten te herstellen. De garantie gaat in op de datum dat u het apparaat heeft opgehaald. Tevens is de bon uw garantiebewijs.

Aansprakelijkheid
Wij behandelen alle aangeleverde apparaten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Sommige defecten komen pas aan het licht nadat het apparaat uit elkaar wordt gehaald, TadaTel Telecom & ICT kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Tevens is TadaTel Telecom & ICT niet aansprakelijk voor defecten of schades die optreden na de reparatie. Toestellen met waterschade /vochtschade zijn uitgesloten van garantie. Een toestel dient uiterlijk dertig dagen na reparatie (nadat u bent geïnformeerd over de status) te worden opgehaald. Indien u deze periode overschrijdt gaat u ermee akkoord dat u afstαnd doet van het toestel.

Defecten
TadaTel Telecom & ICT repareert defecten die door de klant zijn aangegeven op het schadeformulier, of tijdens het maken van de reservering. Mocht TadaTel Telecom & ICT andere defecten tegenkomen tijdens de reparatie dan melden wij dit eerst bij de klant.

Geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen. – Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van TadaTel Telecom & ICT. TadaTel Telecom & ICT blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. – De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat TadaTel Telecom & ICT zich op het voorgααnde artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Prijzen
TadaTel Telecom & ICT rekent ten alle tijden de prijzen die op de website en in de showroom zijn vermeld. De montagekosten zijn in de bedragen verrekend. Alle bedragen zijn Incl. 21% BTW tenzij anders aangegeven.

Privacy
TadaTel Telecom & ICT gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om, We zullen de contactgegevens alleen gebruiken om met u in contact te treden met betrekking tot de reparatie/ nieuwsbrief. Bij het aannemen van een nieuwe reparatie zullen wij u vragen om de toegangscode van het apparaat of om deze te verwijderen. Dit gebruiken wij uitsluitend voor het testen na een reparatie. Betaling bij TadaTel Telecom & ICT kan er betaald worden met contact geld of via de pin. Betaling op rekening is alleen mogelijk in overleg met de directie van TadaTel Telecom & ICT.

Verwerking Persoonsgegevens
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Algemene Reparatievoorwaarden Uneto-vni Consumentenelektronica (ARC)

© UNETO-VNI, augustus 2003, art.nr. 47401

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin een lid van UNETO-VNI (hierna te noemen “de ondernemer”) als reparateur van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt. De artikelen 2 t/m 6, 12 en 13 van de Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica zijn niet toepasselijk in (garantie)gevallen waarin de klant recht heeft op gratis reparatie.
Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in augustus 1996 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsafspraken van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 1997.

I Algemene bepalingen
Klachten
1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgifte bon zijn omschreven.

Prijs

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

Afgifte bon

3. De afgifte bon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk, vermeldt de afgifte bon tevens een raming van de reparatiekosten.

Stoppen of doorgaan

4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de afgifte bon, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de afgifte bon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door de ondernemer en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de afgifte bon. De ondernemer stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen. 6. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze de ondernemer niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Vervangend product
7. Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend product tijdens de duur van de reparatie.

Kwaliteit

8. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met
betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.
Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt de ondernemer de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.
9. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Wanneer een toestel is gerepareerd vermindert / vervalt de waterbestendigheid vanuit de fabrikant.
10. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatie bon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

Aansprakelijkheid

11. De ondernemer is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt.

Garantie
12. De ondernemer geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties
verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
13. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet de ondernemer een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
     a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
     b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
     c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.
     d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Niet afgehaalde producten
14. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van de ondernemer aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

II Geschillen
15. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de hierna te noemen geschillencommissie is bevoegd over deze
geschillen te oordelen.

Geschillencommissie
16. Geschillen tussen de ondernemer en een consument (= klant, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door partijen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Elektro, die uitspraak doet bij wege van bindend advies, overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Elektro. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
17. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen twee weken na het ontstaan van de klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd. De consument kan het geschil
vervolgens binnen een termijn van drie maanden daarna schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van naam en adres van consument en ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de consument het geschil door de geschillencommissie behandeld wil zien, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
18. Wanneer de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij het geschil wil laten behandelen door de geschillencommissie of de burgerlijke rechter. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat hij na het verstrijken van voornoemde termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Geschillenoplossing door de rechter
19. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. De ondernemer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
20. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat de ondernemer zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

III UNETO-waarborg
21. De Stichting Geschillenregelingen Uneto staat ten opzichte van de consument borg voor de nakoming van het in artikel 16 genoemde bindend advies; een en ander tenzij de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd. Voor deze borgstelling geldt een
maximum van € 2.269,- per bindend advies. De borgstelling geldt nimmer voor gevolgschade.

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage d.d. 4 oktober 1996, onder nummer 115/1996.
Uneto 1996/659

UNETO-VNI Bredewater 20 - 2715 CA Zoetermeer - Postbus 188 - 2700 AD Zoetermeer
T 079 325 06 50 - F 079 325 06 66 - EDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - W www.uneto-vni.nl
logo-uneto-vni-De techniek waarop Nederland draait